Przedszkole Edukoland – szansą na terapię i edukację dziecka.

Przedszkole Niepubliczne Edukoland realizuje projekt pod nazwą: „Przedszkole Edukoland – szansą na terapię i edukację dziecka” o numerze: RPZP.08.01.00-32-K037/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020 (Oś priorytetotwa: VIII – Edukacja, Działanie: 8.1 – Upowszechnienie edukacji przedszkolnej)

Główny cel projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami poprzez utworzenie 50 nowych miejsc w Niepublicznym Przedszkolu Edukoland w Szczecinku dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz objęcie dodatkowymi zajęciami zwiększającymi szanse edukacyjne 50 dzieci a także zwiększenie szans edukacyjnych 10 dzieci z niepełnosprawnościami poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do specjalnych potrzeb w okresie od 01.04.2020 do 31.08.2022. 

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów oraz nauczycieli i pracowników pedagogicznych wychowania przedszkolnego z terenu Szczecinka i powiatu szczecineckiego:

  • 50 dzieci w wieku 3-4 lata (30 dziewczynek i 20 chłopców – w tym 10 dzieci z niepełnosprawnościami)
  • 50 rodziców/opiekunów nowoprzyjętych dzieci (w tym ok. 40 kobiet i 10 mężczyzn)
  • 4 nauczycieli przedszkola doskonalących kompetencje

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

  • Adaptacja i remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia
  • Prowadzenie bieżącej działalności przedszkola
  • Specjalistyczne zajęcia dodatkowe

Budżet projektu:

Budżet projektu wynosi: 1 562 712,00 złotych, z czego dofinansowanie ze środków wspólnotowych wynosi: 1 316 712,00 złotych.